:::

Contact Us

:::

Contact Us

Job Title

Name

Extension

Email

Dean

蔡孟傑
CHUAH, Meng-Kiat

42500

chuah@math.nthu.edu.tw

Vice Dean

劉怡維

LIU, Yi-Wei

42277

ywliu@phys.nthu.edu.tw

Secretary

林美慧

LIN, Mei-Hui

42501

mhlin@mx.nthu.edu.tw

Administrative Assistant

張維娟

CHANG, Wei-Chuan

33099

weichuan.chang@mx.nthu.edu.tw

Research Assistant

周妤

CHOU, Yu

42425

yuchou@mx.nthu.edu.tw

Contract Technician

徐元鈺

SHU, Yan-Yu

33040

 
Contact Us:

Location: The fourth floor of the General Building III

Address: No. 101, Kuang-Fu Road Section 2, Hsinchu, Taiwan 30013, R.O.C.

Tel: 886-3-5719039

Fax: 886-3-5723762

Email: science@my.nthu.edu.tw

 

最後修改者 : 2019-09-17 11:18:02